Антиджипсизмът – референтен доклад

Bulgarian version of the "Reference Paper on Antigypsyism"
В настоящата разработка Алиансът срещу антиджипсизма предлага работна дефиниция, която обяснява специфичната концепция за явлението. Настоящата разработка очертава ключовите характеристики на явлението, връзките между различните му аспекти и неговите безбройни проявления, които изискват специфични подходи.

Редица ключови аспекти заслужават да бъдат подчертани от самото начало:

Антиджипсизмът е специфична форма на расизъм по отношение на Роми, Синти, Пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в общественото съзнание. Макар че този термин се превръща във все по-разпознат в обществото, не може да се каже, че има всеобщо разбиране относно неговата същност и значение. Терминът антиджипсизъм често се използва в тесен смисъл, като с него се означават анти-ромски настроения или изявление на негативни стериотипи в обществената сфера или пък омразна реч. Антиджипсизмът обаче означава много по-широк спектър от дискриминационни изрази и практики, включително много иманентни или скрити проявления. Антиджипсизмът включва не само изразяване, но и действия и бездействия. Точното разбиране на значението на това явление е от решаващо значение за правилното осмисляне на въздействието му.

В настоящата разработка Алиансът срещу антиджипсизма предлага работна дефиниция, която обяснява специфичната концепция за явлението. Настоящата разработка очертава ключовите характеристики на явлението, връзките между различните му аспекти и неговите безбройни проявления, които изискват специфични подходи. Целта е да се насърчат политиците и лицата, отговорни за вземането на решения, да въведат в действие последователен, но разнообразен набор от мерки за борба с антиджипсизма.

Редица ключови аспекти заслужават да бъдат подчертани от самото начало. На първо място, важно е да се отбележи, че антиджипсизмът не е „проблем на малцинствата“. Това е феномен в нашите общества, който се корени в това как мнозинството
гледа на тези, които нарича „цигани“, как ги третира. За да се борим успешно с антиджипсизма ние трябва да насочим вниманието си към голямото общество, като осигурим чуваемост на гласа на тези, които са засегнати от явлението и на които антиджипсизмът обикновено отнема правото на мнение.

На второ място, антиджипсизмът не е резултат от лошите жизнени условия, в които са поставени ромите, нито от това „колко те са различни“. Идеята, че насърчаването на ромската интеграция е основният път към противопоставянето на антиджипсизма, е грешка, която погрешно възпроизвежда произхода и същността на антиджипсизма. Тази идея поставя в обратен ред причината и следствието от явлението.

На трето място, това означава, че адресирането на резултатите, до които вод дискриминационното третиране – бедността, лошото качество на жилищните условия, некачественото образование – е необходимост, но само по себе си не е достатъчно, за да премахне причината за неблагоприятната позиция, в която са поставени много ромски граждани. Следователно антиджипсизмът не може да се разглежда като тематичен въпрос, съвместно с жилищното настаняване, образованието, здравеопазването и заетостта. Необходимо е явлението да се разглежда като неразделна част от секторните политики.

На последно място, това което отличава антиджипсизма като явление, са високите нива на приемането му от страна на обществото. Налице е проява на обща снизходителност към антиромските нагласи и практики. Етичната стигма, която се налага на останалите форми на расизъм отсъства, що се отнася до антиджипсизма. Евпора е била свидетел на възникването на „приемливия антиджипсизъм“ : Отрицателното отношение към ромите и предпремането на дискриминационни действия по отношение на тях често се према като оправдано и легитимно. В обществения дискурс, антиджипсизмът е по-скоро норма, отколкото изключение.

 

Related Articles

Reference Paper on Antigypsyism

The document ‘Antigypsyism – a reference paper’ proposes a working definition of antigypsyism, that reflects a broad but systematic understanding of the phenomenon. The paper explores characteristics and background of antigypsyism, as well as the dimensions along which it manifests itself.

Read More »

Documento Marco contra el Antigitanismo

En este documento, la Alianza contra el Antigitanismo propone un marco que aborda una concepción sistémica del antigitanismo. Este documento recoge los elementos constitutivos del antigitanismo y las conexiones entre sus diferentes dimensiones. El objetivo general es orientar la formulación de políticas públicas dirigidas a combatir el fenómeno del antigitanismo, en sus diferentes manifestaciones y complejidad.

Read More »

Antitsiganisme – un document de référence

Le document ‘Antitsiganisme – texte de référence’ propose ici une définition de travail qui reflète une conception systématique de l’antitsiganisme. Ce document esquisse ses caractéristiques clés, les liens entre ses différents aspects, et la myriade de ses manifestations, lesquelles exigent des interventions spécifiques.

Read More »

Grundlagenpapier Antiziganismus

Die Allianz gegen Antiziganismus hat 2016 ein Grundlagenpapier zum Thema Antiziganismus herausgegeben. Dieses Grundlagenpapier soll zu einem besseren gemeinsamen Verständnis dieser Form des Rassismus führen, wesentliche Merkmale und Erscheinungsformen beschreiben und dadurch dazu beitragen, europaweit effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Antiziganismus zu entwickeln.

Read More »